icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open icon-search handleiding
Nieuws 15 okt 2020

Update verontreinigd sesamzaad: NVWA verstrekt meer informatie en vraagt om aanvullende acties

Eerder informeerden we u over met ethyleenoxide verontreinigd sesamzaad op de Nederlandse markt. De NVWA heeft inmiddels nadere informatie verstrekt en aanvullende acties geformuleerd. 

In de onderstaande tekst van de NVWA treft u onder meer verdere gegevens over de verontreinigde batches. Daarnaast leest u wat de NVWA adviseert voor producten waar dit sesamzaad in is verwerkt en wat te doen bij andere batches sesamzaad uit India.

De FNLI en het CBL zijn in nauw overleg over een zorgvuldig proces voor de recall van producten waarin dit sesamzaad verwerkt is. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Informatie NVWA: wettelijke verplichtingen

Verontreinigde batches van betrokken leveranciers

Heeft u sesamzaad geïmporteerd, verhandelt of verwerkt van de verontreinigde batches van de 3 genoemde leveranciers uit India ( dan dienen deze batches direct uit de handel gehaald te worden. Ook producten waarin het verontreinigde sesamzaad is verwerkt moeten uit de handel gehaald worden. Deze producten mogen niet meer in als levensmiddel of diervoeder in de handel gebracht worden. U dient melding te doen bij de NVWA (GFL melding) en daarin aan te geven welke corrigerende acties u doet/heeft gedaan

Het gaat om de volgende batches: 19-047/2, 19-060/3, 19-105/1, 19-105/2, 19-141/1, 19-141/3, 3677/20, 20-004, 20-003, DAE/10330, DAE/10331, DAE/10337, DAE/11375, DAE/18032, DAE/18139, L10289.
 

Andere batches van de betrokken leveranciers en batches van andere of onbekende leveranciers uit India

De NVWA wijst u op uw wettelijke verplichting ervoor te zorgen dat levensmiddelen of diervoeders die u in de handel brengt voldoen aan de wettelijke eisen voor voedsel- en diervoederveiligheid. Dit geldt ook voor levensmiddelen en diervoeders die al in de handel zijn, of nog in opslag staan, en waarvan er bij nader inzien vermoed wordt dat deze levensmiddelen of diervoeders onveilig kunnen zijn. Hieronder vindt u uitleg over uw verantwoordelijkheid.
 

Partijen sesamzaad die nog niet zijn uitgeleverd en die afkomstig zijn uit India

U dient te verifiëren of dit sesamzaad voldoet aan de voedselveiligheidseisen. Dit kunt u doen door de betreffende batches sesamzaad te blokkeren en een representatief monster te nemen en te laten analyseren op residuen van ethyleenoxide. Indien uit deze analyse blijkt dat het gehalte aan residuen van ethyleenoxide lager is dan de MRL dan mag deze partij alsnog verhandeld/verwerkt worden. Indien uit de analyse blijkt dat het gehalte aan residuen van ethyleenoxide hoger is dan de MRL, dan moet u melding doen bij de NVWA (GFL melding). Deze partijen mogen niet meer verhandeld of verwerkt worden.
 

Producten waarin sesamzaad uit India is verwerkt

Om te verifiëren of producten waarin sesamzaad is verwerkt en die al in de handel zijn aan de voedselveiligheidsvoorschriften voldoen adviseert de NVWA om uw retentiemonsters te laten analyseren op residuen van ethyleenoxide. Indien blijkt dat het gehalte aan residuen van ethyleenoxide in het samengestelde levensmiddel lager is dan de MRL voor ethyleenoxide in sesamzaad hoeft u niks te doen. Als het gehalte aan residuen van ethyleenoxide hoger is dan de MRL voor ethyleenoxide in sesamzaad, dan moet u een melding doen bij de NVWA, uw afnemers informeren en de verontreinigde producten uit de handel halen.
 

Nieuwe batches sesamzaad uit India

De NVWA acht het risico op besmetting van sesamzaad uit India met residuen van ethyleenoxide hoog in. Het is van belang dat bedrijven de HACCP aanpassen op het risico van verontreiniging met ethyleenoxide.

Indien u sesamzaad uit India importeert of verhandelt dient u uw HACCP aan te passen en te borgen dat u geen verontreinigde partijen importeert en/of verhandelt. U kunt dit doen door partijen die u wilt importeren of verhandelen op residuen van ethyleenoxide te laten analyseren als onderdeel van uw (ingangs)controle. Bij overschrijding van de MRL mag het product niet geïmporteerd, in de handel gebracht of verwerkt worden en moet u melding doen bij de NVWA (GFL melding) indien de batch sesamzaad al is geïmporteerd.

Indien u sesamzaad (of daarvan afgeleide producten) uit India verwerkt dient u uw HACCP aan te passen om te borgen dat u geen verontreinigde partijen sesamzaad verwerkt. Indien u niet zeker weet (bv via analyserapporten) of de te verwerken/verwerkte sesamzaad aan de MRL voldoet, kunt u zelf analyses laten uitvoeren op de (samengestelde) producten die u verwerkt of produceert. Ook hier geldt, dat bij overschrijding van de MRL melding moet worden gedaan bij de NVWA en dat de betreffende batches sesamzaad of verwerkte producten niet mogen worden verhandeld.

Lees hier FNLI Flits 77.

Bron: FNLI, 12 oktober 2020