icon-file icon-email icon-link icon-avatar icon-download icon-folder icon-next icon-phone icon-right-arrow icon-settings icon-team close icon-linkedin icon-twitter icon-appel-met-liniaal icon-hand-met-plantje icon-wereldbol icon-handdruk icon-megafoon icon-persoon-met-tandwiel icon-cookie icon-label open icon-search handleiding

Privacy Statement

Privacy Statement Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie

Dit is de privacyverklaring van de Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ). Hierin leggen wordt uitgelegd waarom VBZ persoonsgegevens verzamelt en gebruikt, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als gevolg van de verwerking van uw gegevens.

Over VBZ

VBZ is de Nederlandse branchevereniging voor ondernemingen in koek, snoep, chocolade, zoutjes en noten. Het behartigt de belangen van ruim 100 bedrijven in deze sector, variërend van MKB tot multinationals.

Waarom verwerkt VBZ persoonsgegevens?

Om onze bedrijfsactiviteiten goed te kunnen uitvoeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van onze leden, (website)bezoekers en andere relaties te verwerken. Zo is het nodig om persoonsgegevens te verwerken in het geval u een bericht op de website achterlaat die opvolging vereist.

Om welke persoonsgegevens gaat het?

De persoonsgegevens die VBZ verzamelt zijn afkomstig van uzelf. VBZ verzamelt en verwerkt enkel persoonsgegevens die u heeft verstrekt, bijvoorbeeld als u zich bij VBZ als lid heeft aangemeld. Het gaat daarbij om; Contactgegevens (zoals uw NAW-gegevens en e-mailadres), en eventuele persoonsgegevens die door u in uw berichten aan VBZ zijn verwerkt.

Cookies

Om meer te weten te komen over het gebruik van cookies door VBZ verwijst VBZ naar het Cookie Statement https://www.vbz.nl/cookiebeleid.

Welke grondslag heeft VBZ voor het verwerken van persoonsgegevens?

VBZ verwerkt uw persoonsgegevens ter behartiging van zijn gerechtvaardigd belang om zo efficiënt mogelijk diensten aan de bezoekers van de website te kunnen (blijven) verlenen, en om het ledenbestand te onderhouden en te informeren (artikel 6, eerste lid, onder f, van de AVG).

Voor zover u toestemming heeft verleend, bijvoorbeeld als u zich abonneert op een nieuwsbrief van VBZ, vormt die toestemming de grondslag voor de verwerking (artikel 6, eerste lid, onder a, van de AVG).

Worden persoonsgegevens met derden gedeeld?

Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met derden voor zover dat noodzakelijk is voor het beheer van de website van VBZ (zg. hostingpartijen).

VBZ heeft met de partijen aan wie zij uw persoonsgegevens verstrekt, afspraken gemaakt zodat er voldoende waarborgen zijn voor de zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de wet en het privacybeleid van VBZ. Dat geldt in het bijzonder voor zover uw persoons worden gedeeld emt partijen die zich buiten de EU-bevinden.

Voor meer informatie over de hostingpartijen en de mogelijke doorgifte buiten Europa kunt u contact met ons opnemen via: jeroen@vbz.nl.

Bewaartermijn

VBZ bewaart uw contactgegevens totdat VBZ uw bericht heeft ‘afgehandeld’, tenzij wij op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren of als langer bewaren nodig is voor het uitvoeren van onze activiteiten.

We bewaren contactgegevens van bezoekers die zich hebben aangemeld voor onze nieuwsbrief maximaal vier weken na de afmelding. 

Beveiliging

VBZ heeft de vereiste technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Onderdeel van deze beveiliging is dat alleen daarvoor geautoriseerde medewerkers van VBZ toegang heeft tot uw persoonsgegevens.

Welke rechten kunt u bij VBZ uitoefenen?

VBZ verwerkt uw persoonsgegevens in verband met de hierboven omschreven doeleinden. Ten aanzien van deze verwerkingen kunt u de volgende rechten uitoefenen, door uw verzoek hiertoe te richten aan VBZ:

  • Recht om te weten te komen of VBZ persoonsgegevens van u verwerkt en het recht op inzage in uw persoonsgegevens, zie: Recht op inzage.
  • Recht om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of de verwerking ervan te beperken, rekening houdende met de hiervoor omschreven doeleinden, zie: Recht op rectificatie.
  • Recht om uw persoonsgegevens te verwijderen, bijvoorbeeld als deze gegevens niet langer nodig zijn voor de hiervoor omschreven doeleinden, zie: Recht op vergetelheid.
  • Recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens met uw specifieke situatie verband houdende redenen, zie Recht van bezwaar.

U kunt uw schriftelijke verzoeken richten aan: VBZ t.a.v. Jeroen de Bruin, Dagelijkse Groenmarkt 3, 2513 AL Den Haag

U kunt ook een e-mail sturen aan: jeroen@vbz.nl.

Klacht Autoriteit Persoonsgegevens

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de (onrechtmatige) verwerking van uw persoonsgegevens door VBZ, zie: Indienen klacht.